Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Brusach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach

 

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 Nr 83 poz. 562 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r. Nr 97 poz.624 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2015 poz. 357)

 

 

Rozdział 1

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:
 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 2. zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia, określonych w statucie szkoły.

 

 

§ 2

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu,
 2. oraz o postępach w tym zakresie,
 3. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 5. dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 

 1. Oceniane wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 2. ustalanie kryteriów zachowania,
 3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ustalanie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć,
 6. edukacyjnych oraz ustalanie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 7. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen,
 8. klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej,
 9. oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 10. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

 

Rozdział 2

 

Wymagania edukacyjne i kryteria zachowania

 

§ 3

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:
 1. wymaganiach edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych, rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia,
 3. warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:
 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
 2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 3. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej oceniania.
 1. Ustala się następujący tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. zgodę na dopuszczenie ucznia do trybu uzyskania wyższej oceny końcoworocznej można uzyskać w przypadku:
  • długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności,
  • sytuacji losowej lub innych uzasadnionych przypadkach,
 2. uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) zwracają się pisemnie do Dyrektora Zespołu z uzasadnioną prośbą o wszczęcie procedury podwyższania rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 3. nauczyciel podaje uczniowi, który uzyskał zgodę Dyrektora Zespołu, zakres wymagań edukacyjnych oraz ustala termin (nie później niż tydzień przed konferencją klasyfikacyjną) i sposób ich sprawdzenia,
 4. uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) zwracają się pisemnie do Dyrektora Zespołu z uzasadnioną prośbą o wszczęcie procedury podwyższania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 5. wicedyrektor po wysłuchaniu argumentów ucznia, który uzyskał zgodę Dyrektora Zespołu, konsultacji z wychowawcą, członkami Zespołu Klasowego i uczniami danego oddziału ustala zweryfikowaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 4

 

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Nauczyciel uzasadnia ustnie każdą bieżącą ocenę szkolną.
 3. Na prośbę ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) nauczyciel przedstawia uzasadnienie oceny w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od dnia wniesienia prośby.
 4. Uzasadnienie oceny bieżącej musi zawierać informacje:

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności.

 1. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów są udostępniane uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom). Sposób udostępniania to przekazanie uczniowi pracy - oryginału lub kopii. Oryginał uczeń zwraca nauczycielowi.
 2. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, nie są pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

§ 5

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni pedagogiczno – psychologicznej lub niepublicznej poradni pedagogiczno – psychologicznej o uprawnieniach poradni publicznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w §3 ust.1 pkt. 1), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w §3 ust.1 pkt 1), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 4. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 5. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas, określony w tej opinii.
 6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 7. Dyrektor Zespołu na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) oraz na podstawie opinii publicznej poradni pedagogiczno – psychologicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 8. W przypadku ucznia, o którym mowa w ustępie 6, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

 

 

Rozdział 3

 

Ocenianie bieżące

 

§ 6

 

 1. Nauczyciel obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, oceniając postępy ucznia, na bieżąco wpisuje oceny do dziennika lekcyjnego.
 2. Ocena bieżąca ucznia obejmuje następujące formy:
 1. ustną, na którą składa się dialog, opis, streszczenie, opowiadanie, aktywność ucznia na lekcji, recytacja, referat,
 2. pisemną, na którą składa się praca klasowa, sprawdzian, kartkówka, zadanie domowe, dyktando, pisanie tekstu ze słuchu, test, praca dodatkowa,
 3. sprawnościową,
 4. doświadczalną,
 5. praktyczną, w trakcie której następuje uczenie, ćwiczenie i kontrola sprawności oraz umiejętności praktycznych.
 1. Uczeń otrzymuje w trakcie semestru z każdego przedmiotu co najmniej jedną ocenę z różnych form wypowiedzi (poza praca dodatkową), z tym że do wystawienia oceny końcowej konieczne są co najmniej trzy oceny (w przypadku przedmiotów, realizowanych w wymiarze 1 godziny – zalecane), w tym jedna za wypowiedź ustną.

 

 

§ 7

 

 1. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny niedostatecznej w terminie i trybie ustalonym przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych.
 2. Na prośbę ucznia nauczyciel danych zajęć edukacyjnych może wyrazić zgodę na poprawę innych ocen, w terminie i trybie ustalonym przez nauczyciela.
 1. W przypadku poprawiania oceny przez ucznia obie są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.

 

 

 

Rozdział 4

 

Prace pisemne i lekcje powtórzeniowe

 

§ 8

 

 1. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, powiadamia uczniów o terminie, zakresie i formie sprawdzianu godzinnego lub dłuższego, na co najmniej 7 dni przed terminem pisania sprawdzianu, dokonując równocześnie wpisu do dziennika lekcyjnego.
 2. Kartkówki ze wszystkich przedmiotów mogą nie być zapowiadane uczniom.
 3. Kartkówka to krótki, co najwyżej 20 min. pisemny sprawdzian, obejmujący materiał bieżący, z co najwyżej 3 ostatnich lekcji i zadania domowe z tych lekcji.
 4. W ciągu tygodnia w danej klasie mogą być przeprowadzone trzy formy całogodzinnego lub dłuższego pisemnego sprawdzania wiadomości uczniów.
 5. W ciągu jednego dnia w danej klasie może zostać przeprowadzony tylko jeden pisemny sprawdzian godzinny lub dłuższy.
 6. Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jest zobowiązany do podania uczniowi ocen z prac pisemnych w terminie do:
 1. 7 dni – kartkówka, sprawdzian,
 2. 14 dni – wypracowanie z języka polskiego i języków obcych.
 1. Nauczyciel, który nie oddał uczniom poprawionych prac pisemnych w terminie (wyłączając L-4 nauczyciela), może wpisać oceny wyłącznie na życzenie ucznia. Jednocześnie nauczyciel nie może ponownie przeprowadzić klasówki, sprawdzianu, kartkówki lub zadania domowego z materiału, obejmującego niepoprawione prace.
 2. W przypadku prac pisemnych (wypracowanie, sprawdzian, kartkówka itp.) wystawiana jest tylko jedna ocena, uzasadniona w recenzji opisowej lub punktowej.
 3. Sprawdziany jednogodzinne lub dłuższe, obejmujące swym zakresem materiał z całego semestru lub obszerniejszy, mogą być przeprowadzane jedynie w ostatnim roku nauczania danych zajęć edukacyjnych.
 4. Nauczyciel jest zobowiązany przechowywać pisemne prace kontrolne do końca danego roku szkolnego.
 5. Udział ucznia w pracach pisemnych jest obowiązkowy.
 6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym nauczyciel zajęć edukacyjnych może ustalić z uczniem termin odbycia sprawdzianu.
 7. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym nauczyciel danych zajęć edukacyjnych ma prawo wyegzekwować materiał programowy, objęty sprawdzianem, w dowolnym dniu po przyjściu ucznia do szkoły.
 8. W przypadku usprawiedliwionej siedmiodniowej lub dłuższej nieobecności uczeń ma prawo do 2 dni, przeznaczonych do nadrobienia zaległości, w przypadku nieobecności dziesięciodniowej i dłuższej – do 3 dni.

 

 

 

Rozdział 5

 

Klasyfikowanie i ocenianie

 

§ 9

 

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – wg skali obowiązującej w szkole – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. W przypadku ucznia ZSZ również oceny z praktycznej nauki zawodu.
 2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się jeden raz w roku szkolnym, w ostatnim tygodniu pierwszego semestru.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wg skali, wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków… (Dz. U. 2007r. Nr 83 poz. 562 ze zm.). W przypadku ucznia ZSZ również oceny z praktycznej nauki zawodu.
 4. Ocenę końcoworoczną wystawia się uczniowi na podstawie wszystkich ocen cząstkowych, uzyskanych przez niego w trakcie roku szkolnego. Ocena końcoworoczna musi wynikać z ocen cząstkowych.
 5. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia na lekcjach i jego rodziców (opiekunów prawnych) na zebraniach rodzicielskich o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. W przypadku, gdy uczeń jest zagrożony uzyskaniem oceny niedostatecznej powiadomienie może nastąpić w wyniku rozmowy, potwierdzonej podpisem rodzica w protokolarzu Zespołu Klasowego, a gdy rodzic nie zgłosi się na konsultacje – poprzez wysłanie przez wychowawcę listu poleconego.
 6. Nauczyciel obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych – nie później niż tydzień przed konferencją klasyfikacyjną – informuje ucznia o wystawionej ocenie śródrocznej lub końcoworocznej.
 7. Wychowawca – nie później niż tydzień przed konferencją klasyfikacyjną – informuje ucznia o wystawionej ocenie śródrocznej lub końcoworocznej zachowania.
 8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele, prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Oceny z tych przedmiotów (w tym z religii i etyki) są liczone do średniej ocen. Nie mają one jednak wpływu na promocję do wyższej klasy lub ukończenie szkoły.
 9. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu, na warunkach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych wystawia pracodawca.

 

 

§ 10

 

 1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali:
 • stopień celujący (cel.) (6)
 • stopień bardzo dobry + (bdb.+) (+5)
 • stopień bardzo dobry (bdb.) (5)
 • stopień dobry + (db.+) (+4)
 • stopień dobry (db.) (4)
 • stopień dostateczny + (dst.+) (+3)
 • stopień dostateczny (dst.) (3)
 • stopień dopuszczający + (dop.+) (+2)
 • stopień dopuszczający (dop.) (2)
 • stopień niedostateczny (ndst.) (1)
 1. Dodatkowo dopuszcza się stosowanie symboli:
 • nieprzygotowany „np”
 • brak zadania „bz”
 • aktywność plus „+” lub minus „-”
 • zapis daty nie przygotowania lub braku zadania.
 1. Nauczyciel zajęć edukacyjnych ustala sposób przeliczania symboli „+” i „-” na oceny, informuje o tym uczniów na początku roku szkolnego.
 2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych ustala łączną liczbę „np” i „bz” w semestrze (nie mniej jednak niż jeden), informuje o tym uczniów na początku roku szkolnego.
 3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali:
 • stopień celujący (cel.) (6),
 • stopień bardzo dobry (bdb.) (5),
 • stopień dobry (db.) (4),
 • stopień dostateczny (dst.) (3),
 • stopień dopuszczający (dop.) (2),
 • stopień niedostateczny (ndst.) (1).
 1. Nauczyciele mają prawo stosować na wybranych zajęciach edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych lub w wybranych klasach zasady oceniania kształtującego.
 2. Nauczyciele mają prawo stosować, w ramach oceniania bieżącego, własny – sprawdzony i akceptowany przez uczniów i ich rodziców – system punktowego oceniania pod warunkiem możliwości przeliczania punktów na ocenę szkolną.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Punktacja sprawdzianów pisemnych:
 • 100% + zadanie dodatkowe celujący
 • 85% - 99%  bardzo dobry
 • 75% - 84%  dobry
 • 50% - 74%  dostateczny
 • 35% - 49%  dopuszczający
 • 0% - 34% niedostateczny
 1. Ogólne kryteria ocen z zajęć edukacyjnych:
 1. celujący otrzymuje uczeń, który:
 • posiada wiedzę i umiejętności, wykraczające poza zakres programu nauczania,
 • potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),
 • umie rozwiązywać problemy w sytuacjach nietypowych,
 • osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych.
 1. bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 • w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
 • potrafi zastosować zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach,
 • umie samodzielnie rozwiązywać problemy w sytuacjach nietypowych.
 1. dobry otrzymuje uczeń, który:
 • w dużym zakresie opanował umiejętności i wiadomości programowe,
 • poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów.
 1. dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności, określone programem,
 • potrafi rozwiązywać proste zadania i problemy.
 1. dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 • ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,
 • potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązać proste zadania i problemy.
 1. niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował wiadomości i umiejętności koniecznych do dalszego kształcenia,
 • nie potrafi rozwiązywać prostych zadań i problemów nawet przy pomocy nauczyciela.

 

§ 11

 

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 3. dbałość o honor i tradycję szkoły,
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 7. okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Negatywne zachowanie ucznia poza szkołą ma wpływ na ocenę zachowania.
 2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,
 • naganne.
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Ogólne zasady wystawiania ocen klasyfikacyjnych zachowania:
 1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
 • wytrwałą pracą osiąga wyniki przewyższające przeciętne zdolności i umiejętności,
 • wzorowo wypełnia obowiązki ucznia i godzi je z zajęciami pozalekcyjnymi,
 • pomaga innym uczniom w pokonywaniu trudności w nauce,
 • bierze udział w konkursach, olimpiadach,
 • przestrzega zasad kultury w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły,
 • godnie reprezentuje szkołę w środowisku,
 • prowadzi udokumentowaną działalność społeczną szkolna lub pozaszkolną,
 • nie ma godzin nieusprawiedliwionych.
 1. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia,
 • stara się o rozwój swoich zainteresowań,
 • bierze udział w konkursach, olimpiadach,
 • aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, sportowym szkoły,
 • wywiązuje się ze swoich obowiązków, związanych z pracą w organizacji szkolnej,
 • przestrzega zasad kultury w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły,
 • nie otrzymał pisemnych upomnień wychowawcy,
 • nie ma więcej niż 2 godziny nieusprawiedliwione w semestrze.
 1. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
 • dobrze wypełnia obowiązki ucznia,
 • respektuje zasady kultury w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników szkoły i kolegów,
 • dba o piękno i czystość języka ojczystego,
 • dba o własne zdrowie, higienę oraz rozwój psychofizyczny,
 • szanuje wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 • nie otrzymał pisemnych upomnień wychowawcy,
 • nie ma więcej niż 7 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze.
 1. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 • uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
 • respektuje zasady kultury w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników szkoły i kolegów,
 • dba o własne zdrowie, higienę i rozwój psychofizyczny,
 • szanuje wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 • czasem nie przestrzega postanowień statutu,
 • nie ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze.
 1. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 • często opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia,
 • nie respektuje elementarnych zasad kultury w odniesieniu do innych osób,
 • umyślnie naraża zdrowie własne i innych uczniów na niebezpieczeństwo (alkohol, nikotyna, narkotyki),
 • lekceważy obowiązki, związane z własnym rozwojem, w tym ze zdobywaniem wiedzy,
 • nie dba o czystość języka ojczystego, przeklina, wyraża się ordynarnie,
 • łamie postanowienia statutu, w tym często opuszcza teren szkoły w trakcie trwania zajęć,
 • nie przestrzega zasad usprawiedliwiania nieobecności na lekcji.
 1. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 • notorycznie opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia,
 • nie przestrzega elementarnych zasad kultury, cechuje go brak szacunku dla innych,
 • umyślnie naraża zdrowie własne i innych uczniów na niebezpieczeństwo (alkohol, nikotyna, narkotyki),
 • dewastuje sprzęt szkolny, narusza wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 • lekceważy obowiązki, związane z własnym rozwojem,
 • przeszkadza innym uczniom w aktywnym uczestnictwie w zajęciach szkolnych, życiu szkoły,
 • nie podejmuje żadnych prób poprawy swego zachowania,
 • otrzymał naganę Dyrektora Zespołu,
 • zachowuje się agresywnie w stosunku do innych uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły,
 • znęca się psychicznie nad słabszymi,
 • notorycznie łamie postanowienia statutu,
 • łamie prawo, w stosunku do niego prowadzone są sprawy karne.

 

 

 

 

 

Rozdział 6

 

Egzamin klasyfikacyjny i egzamin poprawkowy

 

§ 12

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia, przekraczającej połowę czasu, przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki,
 2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 1. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadzany dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie ustala się oceny zachowania.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z tym, że egzamin z technologii informacyjnej, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Zespołu, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Zespołu, który pozwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
 1. Dyrektor lub Wicedyrektor Zespołu jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 1. Przewodniczący ustala z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, oraz jego rodzicami (opiekunami prawnymi) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu mogą być obecni (jako obserwatorzy) rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 1. imiona i nazwiska nauczycieli – egzaminatorów lub skład komisji,
 2. termin egzaminu klasyfikacyjnego,
 3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
 4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu.
 2. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

 

§ 13

 

 1. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem   § 11.
 2. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 11.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 11.

§ 14

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu powołuje komisję, która:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, ustala się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
 2. W skład komisji wchodzą:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 • Dyrektor albo Wicedyrektor Zespołu jako przewodniczący,
 • nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 • Dyrektor albo Wicedyrektor Zespołu jako przewodniczący,
 • wychowawca klasy,
 • wskazany przez Dyrektora Zespołu nauczyciel, prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 • pedagog,
 • psycholog,
 • przedstawiciel Samorządu,
 • przedstawiciel Rady Rodziców.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W tej sytuacji Dyrektor Zespołu powołuje innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela, zatrudnionego w innej szkole, następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena, ustalona przez komisję, jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 13 ust.1.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 • skład komisji,
 • termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
 • zadania (pytania) sprawdzające,
 • wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 • skład komisji,
 • termin posiedzenia komisji,
 • wynik głosowania,
 • ustalona ocenę zachowana wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 3. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena, ustalona przez komisję, jest ostateczna.

 

 

§ 15

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu, do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Zespołu.

W skład komisji wchodzą:

 1. Dyrektor lub Wicedyrektor Zespołu,
 2. nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W tej sytuacji Dyrektor Zespołu powołuje innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela, zatrudnionego w innej szkole, następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 1. skład komisji,
 2. termin egzaminu poprawkowego,
 3. pytania egzaminacyjne,
 4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

Rozdział 7

 

Promocja

 

§ 16

 

 1.  Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 i 6 oraz. § 13 ust. 9. W przypadku ucznia ZSZ również oceny z praktycznej nauki zawodu.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej.
 3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 4. Uczeń, który nie spełnił warunków, określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

 

 

Rozdział 8

 

Absolwenci

 

§ 17

 

 1. Uczeń kończy liceum i szkołę zawodową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 12 ust.3, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 8 ust.5 i 6.
 2. Uczeń kończy liceum i szkołę zawodową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 3. Na świadectwie szkolnym w części, dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
 1. uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty, działające na terenie szkół,
 2. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

 

§ 18

 

Egzamin maturalny, będący forma oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań, będących podstawą do przeprowadzania egzaminu maturalnego, określonych w odrębnych przepisach.

 

 

§ 19

 

 1. Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole, oraz części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów, wpisanych do ewidencji egzaminatorów.
 2. Szczegółowe zasady zdawania egzaminu maturalnego zostały określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniającego powyższe rozporządzenie (Dz. U. z 2013r., poz. 520).

 

§ 20

 

 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest przeprowadzany dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, jest przeprowadzany w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym.
 2. Szczegółowe zasady zdawania egzaminu zawodowego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 12 marca 2012 r., poz. 262), rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami).

 

 

§ 21

 

WZO uchwalony dnia 28 sierpnia 2015r. wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Utworzono dnia 10.09.2019, 22:17

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny