Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Brusach

Statut Szkoły

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W BRUSACH

Tekst jednolity

89-632 Brusy ul. Ogrodowa 2
 
Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59),
3.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę (Dz.U. z 2017r. poz.60),
4.    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2002r. Nr 100, poz. 908),
5.    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
6.    Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 16 marca 2015 r poz 357 )
7.    Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską 7 lipca 1991 (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526).
8.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 , poz. 432 z późniejszymi zmianami).
9.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
10.    Rozporządzenia MENiS z dnia 12 lutego 2002r. (Dz. U z 2002r.. Nr 15 poz. 142) w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych po zm. z dnia 22 sierpnia 2002r., (Dz. U. z 2002 r Nr 137 poz. 1155), zm. z dnia 18. lutego 2003r. (Dz. U. Nr 39 poz. 337), zm. z 10.06.2003r. (Dz.U.Nr116poz.1093), zm. 26.02.2004r. (Dz. U. Nr 43 poz.393)
11.    Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 130 poz. 906)
12.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).
13.    Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. Nr 156 poz. 1046)
14.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626, z późniejszymi zmianami)
15.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).
16.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843).
17.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 959).

 
Spis treści

Rozdział I
Informacja o szkole    4

Rozdział II
Cele i zadania szkoły    6

Rozdział III
Organy szkoły    9

Rozdział IV
Organizacja Zespołu    15

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły    18

Rozdział VI
Uczniowie Zespołu    26

Rozdział VII
Nagrody i kary    29

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe    33
 
Rozdział I

Informacja o szkole

§ 1

1.    Nazwa i typ szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach.
2.    W skład zespołu wchodzą:
•    Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące
•    Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
•    Branżowa Szkoła I stopnia
3.    Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia im. Kazimierza Sikorskiego posiadają sztandar.

§ 2

1.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach jest szkołą publiczną, organem prowadzącym jest Powiat Chojnicki.
2.    Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

§ 3

Zespół działa na podstawie ustaw i przepisów prawa oświatowego, własnego statutu oraz regulaminów uchwalonych przez różne organa szkoły. W zespole obowiązują przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy placówkach edukacyjnych.

§ 4

1.    Kształcenie w zespole odbywa się w systemie stacjonarnym i trwa:
a.    trzy lata w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym,
b.    trzy lata w Branżowej Szkole I stopnia im. Kazimierza Sikorskiego,
c.    dwa lub trzy lata w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (na podbudowie gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej).
2.    W Zespole mogą by realizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne i nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.
3.    Zespół może realizować działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne.
4.    Zawody i profile mogą być zmieniane lub poszerzone w zależności od potrzeb środowiska.

§ 5

Zasady funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych reguluje odrębny Statut.

§ 6

Siedzibą Szkoły jest budynek w Brusach przy ulicy Ogrodowej 2.

§ 7

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

Zespół może być sponsorowany przez: urzędy, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

§ 9

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki obejmuje się częściowo budynek szkoły i teren szkolny nadzorem kamer.
 
Rozdział II

Cele i zadania szkoły

§ 10

1.    Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisów wykonawczych oraz koncepcji pracy Szkoły w zakresie:
A.    Kształcenia
a)    umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia Szkoły,
b)    umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego,
c)    umożliwia zdawanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
d)    realizuje szkolne zestawy programów nauczania,
e)    organizuje i prowadzi zajęcia nadobowiązkowe – koła zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne,
f)    umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów i czynnie wspiera ich udział we wszelkiego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
g)    stwarza uczniom wybitnie zdolnym możliwości realizowania indywidualnego programu lub toku nauki; odpowiedniego zezwolenia udziela Dyrektor Szkoły po zaciągnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni pedagogiczno – psychologicznej,
h)    umożliwia uczniom podtrzymywanie  tożsamości narodowej i religijnej a w szczególności nauki języka kaszubskiego oraz własne historii i kultury,
i)    Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące wciela w życie idee regionalizacji nauczania, dowartościowując rodzimą kulturę regionalną poprzez ukazanie jej na tle uniwersalnych wartości kultury ogólnopolskiej i światowej, wprowadza dodatkowy przedmiot język i kultura kaszubska w wymiarze trzech godzin tygodniowo,
j)    szkoła umożliwia realizację zasady wolności sumienia i wyznania, zapewnia uczniom prawo do uczestniczenia w lekcjach religii różnych wyznań oraz etyki. Lekcje te włączone są do tygodniowego planu zajęć.
B.    Wychowania
a)    dba o rozwój osobisty ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym,  moralnym i duchowym,
b)    wyrabia wśród uczniów poczucie  współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę i czystość na terenie szkoły,
c)    kształtuje właściwy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,
d)    dba o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, bada przyczyny absencji, egzekwuje realizację obowiązku nauki,
e)    uczy poszukiwania, odkrywania i dążenia na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia życiowych celów i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
f)    uczy szacunku do dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowania do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu patriotyzmu i szacunku dla dziedzictwa kulturowego,
g)    kształtuje postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i szanowania ich poglądów, umiejętności współdziałania i współtworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów. Szczegółowe działania w zakresie wychowania i profilaktyki określa szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny.

C.    Pomocy i opieki
a)    Szkoła zapewnia pełną opiekę podczas wszystkich zajęć obowiązkowych, dodatkowych nadobowiązkowych, imprez szkolnych, przerw między zajęciami oraz wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami
b)    uczniowie otoczeni są opieką pielęgniarki, zgodnie z przepisami normującymi funkcjonowanie służby zdrowia w szkołach,
c)    Szkoła organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
d)    zapewnia pomoc uczennicom ciężarnym i umożliwia im ukończenie Szkoły,
e)    zapewnia uczniom ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz przejawami patologii społecznej,
f)    diagnozuje problem agresji i przemocy w środowisku szkolnym
g)    udziela pomocy ofiarom przemocy oraz oddziałuje na sprawców przemocy,
h)    kształtuje wrażliwość i odpowiedzialność wśród wszystkich podmiotów Szkoły w odniesieniu do wszystkich przejawów agresji i przemocy rówieśniczej,
i)    prowadzi działalność profilaktyczną wśród grupy uczniów, która w relacjach rówieśniczych nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego dla innych uczniów,
j)    Szkoła zapewnia pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
k)    Szkoła zapewnia pomoc uczniom mającym trudności w nauce poprzez prowadzenie z nimi systematycznej pracy przez cały rok.

§ 11

1.    Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli (zwanemu wychowawcą) uczącemu w tym oddziale. Przydziału dokonuje się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, poprzedzający każdy rok szkolny.
2.    Rodzice i uczniowie mają wpływ na dobór lub zmianę wychowawcy poprzez skierowanie odpowiedniego wniosku do Rady Szkoły. Po obiektywnym rozpatrzeniu wniosku przez Radę Szkoły Dyrektor podejmuje właściwą decyzję.

§ 12

1.    Uczeń ZSP  może być skreślony z list uczniów w następujących przypadkach:
a)    za nieprzestrzeganie statutu w przypadkach wymienionych
w § 32 pkt. 4 Statutu ZSP w Brusach,
b)    uczeń ZSZ z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę.
 
Rozdział III

Organy szkoły

§ 13

1.    Organami Zespołu są:
•    Dyrektor Zespołu
•    Rada Pedagogiczna
•    Rada Rodziców
•    Rady Szkół
•    Samorząd Uczniowski
2.    Każdy z organów Zespołu posiada możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty oraz własnymi regulaminami.

Dyrektor Zespołu

§ 14

1.    Zespołem kieruje Dyrektor Szkoły. Powierzenia stanowiska dokonuje organ prowadzący Szkołę.
2.    Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określoną ustawą, a w szczególności:
a)    kieruje działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
b)    sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole,
c)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do rozwoju samorządnej i samodzielnej pracy uczniów oraz harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d)    przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
e)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,
f)    przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły,
g)    sporządza projekty planu finansowego, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
h)    opracowuje arkusz organizacyjny,
i)    decyduje o sprawach zatrudnienia zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
j)    dokonuje oceny pracy i dorobku zawodowego nauczycieli,
k)    egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,
l)    przyznaje nagrody i kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
m)    występuje z wnioskiem (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
n)    współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Radą Szkoły, Samorządem Uczniowskim i organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników Szkoły,
o)    rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Szkoły,
p)    może w porozumieniu z organem prowadzącym zmienić lub wprowadzić nowe profile kształcenia,
q)    podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami,
r)    podejmuje decyzje w sprawie obsady stanowiska wychowawcy,
s)    zapewnia bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
t)    wyraża zgodę na podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje,
u)    dopuszcza do użytku w danej szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, który musi spełnić warunki określone odrębnymi przepisami,
v)    koordynuje właściwą organizację i przebieg egzaminów maturalnych i zawodowych,
w)    powołuje komisje do przeprowadzenia klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzających, wewnętrznych i zewnętrznych egzaminów maturalnych i zawodowych.
 

3.    Dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami decyduje w sprawach:
a)    przyjmowania uczniów do szkoły w ciągu roku szkolnego oraz zmiany przez nich klasy,
b)    skreślenia ucznia z listy uczniów na warunkach określonych niniejszym statutem. Skreślenia dokonuje Dyrektor w drodze decyzji, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
c)    Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii,
d)    Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia  z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenie ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony tej opinii,
e)    jeśli okres zwolnienia ucznia, o którym mowa w ust. c, d uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniona „ lub „zwolniony”,
f)    w szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje Dyrektor Szkoły, po zaciągnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej,
g)    w przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor.

Rada pedagogiczna

§ 15

1.    Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
3.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
4.    Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
5.    Kompetencje stanowiące i opiniodawcze Rady Pedagogicznej wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
6.    Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a)    zatwierdzenie planów pracy,
b)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji,
c)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
d)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e)    podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
f)    dokonywanie zmian w Statucie Szkoły
g)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
7.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a)    organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b)    projekt planu finansowego Zespołu
c)    wnioski Dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d)    propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Rada Szkoły

§ 16

1.    Szkoły wymienione w Zespole tworzą odrębne Rady Szkół.
2.    Rady Szkół działają na podstawie własnego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem.
3.    Rady Szkół są reprezentacją nauczycieli, uczniów i rodziców.
4.    Rady Szkół stanowią forum porozumienia społeczności szkolnej służące współpracy i rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu.
5.    Rady Szkół uchwalają statut lub jego zmiany.Rada Rodziców

§ 17

1.    W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentacje rodziców. Zasady jej wyboru określa Ustawa o Systemie Oświaty.
2.    W skład Rady Rodziców wchodzą:
a)    po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału,
b)    w wyborach o których mowa wyżej, jednego ucznia reprezentuje  jeden rodzic,
c)    wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
3.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem i określa w szczególności:
a)    wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
b)    szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli tych rad do Rady Rodziców Szkoły.
4.    Rada Rodziców w realizacji zadań Szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.
5.    Rada Rodziców wspiera działalność statutową Szkoły oraz może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków oraz sposobów ich wydatkowania określa regulamin.
6.    Do kompetencji Rady Rodziców należy:
a)    uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki do 30 września każdego roku szkolnego. Jeżeli Rada Rodziców nie uzyska porozumienia, w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, z radą Pedagogiczną, programy te ustala Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy ustalone przez Dyrektora obowiązują do czasu uchwalenia programów przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczna,
b)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu,
c)    opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły,
d)    opiniowanie działalności na terenie Szkoły stowarzyszeń i innych organizacji.

Samorząd Uczniowski

§ 18

1.    W Zespole działa samorząd uczniowski zwany „Samorządem”,
2.    Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu,
3.    Zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym i powszechnym,
4.    Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
5.    Samorząd reprezentuje uczniów w zakresie:
a)    oceniania, klasyfikowania i promowania,
b)    prawa do znajomości programu nauczania,
c)    prawa do organizacji życia szkolnego,
d)    prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, korzystania ze szkolnego radiowęzła, internetu i komputerów.
6.    Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
7.    Samorząd uczniowski ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej , sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem.
 
Rozdział IV

Organizacja Zespołu

§ 19

Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny opracowywany przez Dyrektora Zespołu na podstawie ramowego planu nauczania. Arkusz organizacyjny Zespołu zatwierdza organ prowadzący.
§ 20

1.    Uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu podzieleni są na klasy realizujące program nauczania określony odrębnymi przepisami MEN, według planu nauczania zgodnego z projektem organizacyjnym Zespołu. Dyrektor zobowiązany jest do zaznajamiania Rady Pedagogicznej z przepisami określającymi ramowy plan nauczania w danym roku szkolnym.
2.    Klasa powinna liczyć nie więcej niż 32 uczniów, co uzasadnione jest warunkami lokalowymi Zespołu oraz związanymi z nimi wymaganiami higieny i bezpieczeństwa pracy uczniów oraz nauczycieli.
§ 21

1.    Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych w klasie określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora.
2.    Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
3.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
4.    Zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa (fizyka, chemia, biologia, języki obce, wychowanie fizyczne, informatyka i inne w zależności od potrzeb) są prowadzone w grupach. Podział na grupy jest uwzględniony w arkuszu organizacyjnym szkoły.
5.    Dla uczniów szkoły branżowej I stopnia, zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego są organizowane w oddziałach szkolnych.
6.    Szkoła może organizować również zajęcia nadobowiązkowe ze środków pozabudżetowych (np. opłat rodziców).
7.    Szkoła umożliwia innym podmiotom prowadzenie działalności. Działalność ta, jej charakter i zakres prowadzona jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy tym podmiotem a dyrektorem szkoły.
8.    W Zespole finansowane są, z budżetu Szkoły, zadania wynikające z promocji Szkoły takie jak, organizowanie spotkań, występów, wyjazdów młodzieży oraz reprezentowanie Zespołu w środowisku zewnętrznym.
§ 21a
1.    Szkoła organizuje: kształcenie teoretyczne w formie zajęć lekcyjnych oraz kursów zawodowych dla poszczególnych zawodów na podstawie obowiązujących programów nauczania.
2.    Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych organizowanych przez podmioty współpracujące ze szkołą (pracodawcy).
3.    Głównym celem praktycznej nauki zawodu jest zdobywanie przez uczniów umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.
4.    W każdym roku szkolnym ustala się szczegółowy harmonogram kursów zawodowych  dla zawodów, w jakich kształci szkoła.
5.    Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych, kursach zawodnych  oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu, który dopuszczony jest przez dyrektora szkoły.
6.    Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu  nie może przekroczyć 8 godzin.
7.    Praktyczna nauka zawodu uczniów jest prowadzona indywidualnie.
8.    Uczeń szkoły zawiera umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza szkołą z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu (pracodawcy) w terminie umożliwiającym realizację programu.
9.    Do zadań szkoły  związanych z realizacją praktycznej nauki zawodu należą w szczególności:
1)    nadzorowanie realizacji programu praktycznej nauki zawodu;
2)    współpraca z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu;
3)    zapewnianie ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków;
10.    Do zadań podmiotów przyjmujących uczniów szkoły na praktyczną naukę zawodu w szczególności należą:
1)    współpraca ze szkołą w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu;
2)    nadzorowanie  przebiegu praktycznej nauki zawodu;
3)    zapoznawanie uczniów z organizacją i regulaminem pracy z uwzględnieniem przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz z przepisami i zasadami bhp;
4)    wyznaczanie nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu;
5)    zapewnianie warunków materialnych do realizacji praktycznej nauki zawodu;
6)    powiadamianie szkoły o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy;
7)    w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu sporządzanie dokumentacji powypadkowej
11.    Uczeń musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie zezwalające na odbywanie praktycznej nauki zawodu - orzeczenie to przechowywane jest w szkolnej dokumentacji ucznia.
12.    Uczniowie są zobowiązani do prowadzenia zeszytu praktyk, w którym opisują wykonywane czynności w ciągu dnia pracy oraz ilości godzin pracy.
13.    Podmiot, który odpowiada za ucznia podczas praktycznej nauki zawodu informuje szkołę o frekwencji ucznia na zajęciach praktycznej nauki zawodu oraz wystawia ocenę.  
14.    Z ramienia szkoły osobą odpowiedzialną do kontaktów w sprawach uczniów jest kierownik szkolenia praktycznego.
15.    Nieobecność ucznia na zajęciach praktycznej nauki zawodu musi być potwierdzona zwolnieniem lekarskim.
16.    Uczniowie uczestniczący w zajęciach organizowanych przez pracodawcę mają obowiązek:
1)    uzyskania zgody nauczyciela na przystąpienie do pracy po uprzednim poinstruowaniu go  o wyznaczonym zadaniu;
2)    posiadania własnej odzieży ochronnej zapewnionej przez pracodawcę;
3)    przestrzegania regulaminu praktycznej nauki zawodu znajdującego się u pracodawcy;
4)    wykonywania poleceń wydawanych przez nauczyciela zawodu;
5)    zgłaszania prowadzącemu zajęcia wszelkich wypadków, dolegliwości, skaleczeń;
6)    dbania o porządek i właściwą organizację stanowiska pracy;
7)    rozliczania się z pobranych narzędzi i wykonanych prac.

§ 21b

1.    Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, zwany dalej (WSDZ) to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy, dokonywania racjonalnych wyborów życiowych, w oparciu o właściwą samoocenę i rzetelną informację.
2.    Celem WSDZ jest udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy w wejściu na rynek pracy lub wyborze dalszego kierunku kształcenia zawodowego.
3.    WSDZ realizowane jest poprzez:
1)    prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego;
2)    prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
3)    udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie:
a)    wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,
b)    instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w życiu zawodowym,
c)    alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie;
4)    upowszechnianie informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia;
5)    prowadzenie wolontariatu umożliwiającego rozpoznanie środowisk pracy;  
6)    współpracę z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
4.    Plan działań szkoły z zakresu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny opracowuje zespół nauczycieli ds. doradztwa zawodowego.

§ 21c

1.    Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez  „Klub Wolontariusza”, zwany dalej „klubem”, prowadzonego w ramach zajęć pozalekcyjnych.
2.    W ramach działalności klubu uczniowie  w szczególności:
1)    zapoznawani są  z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej
i bezinteresownej pomocy innym;
2)    rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
3)    udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą  w obszarze życia społecznego i środowiska naturalnego;
4)    są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na rzecz szkoły;
5)    wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej;
6)    promują ideę wolontariatu w szkole.
3. Klubem opiekuje się nauczyciel – opiekun klubu.
4. Opiekun klubu wraz z wolontariuszami ustala plan pracy klubu na dany rok szkolny i przedstawia go dyrektorowi szkoły.
5. Rada pedagogiczna w porozumieniu z samorządem uczniowskim określi w drodze uchwały kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego  aktywność społeczną w formie wolontariatu i ustali wymiar osiągnięć  uprawniający do uzyskania wpisu.

§ 22

Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Zespołu, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
§ 23

1.    Do realizacji zadań statutowych Zespół posiada następujące pomieszczenia:
a)    pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
b)    biblioteki z czytelnią pełniącą również funkcję świetlicy,
c)    gabinet pedagoga,
d)    zespół pomieszczeń sportowych i rekreacyjnych,
e)    pomieszczenia administracyjno – gospodarcze i ogólnego użytku.
2.    W szkole działa biblioteka szkolna.
Biblioteka:
a)    udostępnia książki,
b)    rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się,
c)    służy realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego w szkole,
d)    inspiruje uczniów do rozwiązywania ich zainteresowań, kształtuje ich kulturę czytelniczą i pogłębia wiedzę medialną,
e)    przysposabia uczniów do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji,
f)    uczy aktywnego odbioru dóbr kultury,
g)    zaspakaja zgłoszone przez użytkowników potrzeby czytelnicze i informacyjne,
h)    wspomaga proces orientacji i poradnictwa zawodowego,
3.    Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych oraz przed i po ich zakończeniu.
 
Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 24

1.    W zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi.
2.    Do efektywnego funkcjonowania Zespołu utworzone są następujące stanowiska pracowników pedagogicznych:
a)    Wicedyrektor Zespołu,
b)    Kierownik szkolenia praktycznego,
c)    Nauczyciel bibliotekarz,
d)    Nauczyciel,
e)    Wychowawca,
f)    Pedagog.
3.    W Zespole utworzone są stanowiska administracyjne i obsługi.
4.    W Zespole utworzone jest stanowisko koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

§ 25

1.    Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
2.    Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Zespołu oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.
3.    Dyrektor szkoły sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku. Zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy.
4.    Nieprzestrzeganie dyscypliny i obowiązków pracy określają odrębne przepisy.
5.    Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie oraz poszanowanie godności osobistej.
6.    Nauczyciel prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
7.    W sytuacji nieodpowiedniego i agresywnego zachowania ucznia, w szczególności agresji słownej, wszczynania kłótni i bójek na terenie Szkoły, nauczyciel obowiązany jest do działania według ustalonych procedur.
8.    Zakres działań nauczyciela:
a)    realizuje program kształcenia, wychowania i opieki na powierzonych mu zajęciach edukacyjnych, osiągając w stopniu optymalnym cele Szkoły ustalone w programach i planie pracy szkoły,
b)    doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej, wnioskuje o wzbogacenie klasopracowni lub jej modernizację do Dyrektora Szkoły
c)    wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
d)    udziela pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
e)    bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,
f)    umiejętnie i systematycznie współpracuje z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów oraz wychowawcami klas, informuje rodziców lub opiekunów uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrektora Szkoły a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów,
g)    bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w Szkole i przez instytucje wspierające szkołę,
h)    prowadzi ustaloną odrębnymi przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej lub wychowawczo opiekuńczej,
i)    jest zobowiązany do uczestnictwa w pracach Rady Pedagogicznej, zachowania tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste ucznia, jego rodziców a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
j)    przekazuje rodzicom informacje na temat obowiązkowych kryteriów oceniania,
k)    dba o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów na terenie Szkoły,
l)    jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
m)    sprawuje opiekę merytoryczną nad uczniami biorącymi udział w olimpiadach, konkursach, zawodach, turniejach,
n)    inicjuje pozaprogramowe przedsięwzięcia edukacyjne,
o)    zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, realizuje sumiennie czynności dodatkowe powierzone na dany rok szkolny przez Dyrektora Szkoły,
p)    kształci i wychowuje uczniów w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
q)    dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów ras i światopoglądów,
r)    realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze oraz uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów (art. 42 KN).
9.    Zakres uprawnień nauczyciela:
a)    jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół, decyduje o treści programu koła lub zespołu,
b)    decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów,
c)    ma prawo wnioskować o przyznaniu nagród, wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,
d)    ma prawo współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów,
e)    decyduje o ocenie postępów swoich uczniów.
10.     Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za:
a)    zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie Szkoły i poza oraz podczas zajęć w terenie,
b)    poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosunku do realizowanego programu i warunków w jakich działa,
c)    stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz powierzonych środków dydaktycznych.
 
Wicedyrektor

§ 26

1.    Do podstawowych obowiązków wicedyrektora należy:
a)    planowanie działań dydaktycznych i sprawowanie nadzoru nad ich realizacją (plan lekcji, plan dyżurów, planowanie wycieczek, imprez wewnątrzszkolnych),
b)    nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej przez nauczycieli,
c)    koordynowanie i nadzorowanie działalności opiekuńczo –wychowawczej na terenie Szkoły, w tym kierowanie pracą zespołu wychowawczego,
d)    organizowanie i nadzorowanie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych,
e)    koordynowanie wyposażenia Szkoły w tym w środki dydaktyczne,
f)    inne obowiązki szczegółowo określone w przydziale czynności.Kierownik szkolenia praktycznego

§ 27

1.    Do podstawowych obowiązków kierownika szkolenia praktycznego należy:
a)    planowanie, organizowanie, opieka, kontrolowanie i nadzorowanie praktyk uczniowskich w ramach praktycznej nauki zawodu,
b)    planowanie i koordynowanie kursów i konsultacji z teoretycznych przedmiotów zawodowych,
c)    zapoznawanie uczniów z przepisami i procedurami egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
d)    organizuje i przeprowadza co najmniej raz w roku szkolnym spotkania z pracodawcami pracowników młodocianych, będących jednocześnie uczniami szkoły,
e)    inne obowiązki szczegółowo określone w przydziale czynności.

 

Nauczyciel bibliotekarz

§ 28

1.    Praca pedagogiczna.
W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel – bibliotekarz obowiązany jest do:
a)    udostępnienia zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
b)    indywidualnego doradztwa w doborze lektury,
c)    udzielania informacji,
d)    prowadzenia zajęć przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
e)    udziału w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania,
f)    prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
g)    informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
h)    prowadzenia różnorodnych  form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze itp.).
2.    Praca organizacyjno – techniczna.
W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczycieli – bibliotekarz obowiązany jest do:
a)    gromadzenia zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły,
b)    ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c)    opracowania zbiorów (klasyfikowania, katalogowania, opracowanie techniczne),
d)    selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i niszczonych),
e)    organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielenie księgozbioru podręcznego, prowadzenia katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliotecznych itp.),
f)    sporządzanie projektów budżetu biblioteki.

3.    Obowiązki nauczyciela – bibliotekarza:
a)    odpowiada za stan powierzonych mu zbiorów,
b)    współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
c)    opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
d)    sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy,
e)    prowadzi dzienną, miesięczną, okresową i roczną statystykę wypożyczeni, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytki, karty akcesyjne czasopism, ewidencję wypożyczeni,
f)    doskonali warsztat pracy.
Szczegółowe prawa i obowiązki czytelników zawarte są w regulaminie biblioteki szkolnej.


Wychowawca

§ 29

1.    Nauczyciel wychowawca programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności:
a)    tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowuje do życia w zespole klasowym, rodzinie i społeczeństwie,
b)    podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów,
c)    rozwiązuje konflikty w zespole, a także między uczniami a społecznością Szkoły,
d)    inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów/słuchaczy,
e)    ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą, wynikające ze Szkolnego Programu Wychowawczego, w szczególności uwypukla problematykę bezpiecznego pobytu uczniów na terenie Szkoły,
f)    zapoznaje uczniów i rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz innymi przepisami dotyczącymi uczniów,
g)    udziela rodzicom i prawnym opiekunom oraz uczniom rzetelnych informacji dotyczących postępów w nauce, informuje uczniów, rodziców i prawnych opiekunów o skutkach nagannej oceny zachowania i przyczynach trudności w nauce,
h)    informuje rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w swojej klasie i w Szkole,
i)    współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, pedagogiem szkolnym, uzgadniając z nimi działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,
j)    prowadzi wymaganą dokumentację.
2.    Szczegółowe zadania wychowawcy dotyczące sfer rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, moralnego, zdrowotnego, społecznego, uczestnictwa w kulturze oraz wychowania patriotycznego zawarte są w Szkolnym Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki.
3.    Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:
a)    Dyrektora Szkoły,
b)    poradni psychologiczno-pedagogicznej,
c)    pedagogów, nauczycieli, doradców,
d)    doświadczonych kolegów – nauczycieli wychowawców.


Pedagog szkolny

§ 30

1.    Do zadań pedagoga w Szkole należy w szczególności:
a)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,
b)    diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
c)    udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
d)    podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego i innych problemów młodzieży,
e)    inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
f)    pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
g)    inne obowiązki szczegółowo określone w przydziale czynności.

 
Rozdział VI

Uczniowie Zespołu

§ 31

1.    Uczeń ma prawo do:
a)    uzyskania wyczerpujących informacji na temat wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania oraz metod nauczania,
b)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
c)    opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej,
d)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
e)    umotywowanej oceny postępów w nauce,
f)    korzystania z pomocy nauczyciela w przypadku trudności w nauce,
g)    korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
h)    korzystania pod opieką nauczyciela z pracowni szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych,
i)    jawnej, sprawiedliwej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce:
1)    zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu,
2)    oceny poziomu wiedzy i umiejętności powinny być dokonywane systematycznie w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność,
3)    uczeń ma prawo odwołania się od wystawionej oceny z przedmiotu lub zachowania na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
j)    wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w Szkole,
k)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w ramach kół i organizacji działających na terenie Szkoły,
l)    swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych,
m)    reprezentowania Szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych i innych,
n)    przystępowania do egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
2.    Uczeń ma obowiązek:
a)    przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły,
b)    uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,
c)    przedstawiania, w określonym terminie, pisemnego usprawiedliwienia, w formie:
1)    zaświadczenia lekarskiego,
2)    oświadczenia rodziców lub oświadczenia pełnoletniego ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności,
d)    właściwego zwracania się do nauczycieli, pracowników Szkoły oraz koleżanek i kolegów,
e)    dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,
f)    dbania o kulturę słowa, kulturę bycia w miejscach publicznych, o higienę osobistą, estetykę ubioru (schludny wygląd) i fryzury,
g)    dbania o własne zdrowie i życie, nieulegania nałogom; ucznia/słuchacza obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu na terenie Szkoły oraz na zajęciach organizowanych przez Szkołę, jak i poza szkołą,
h)    reagowania na niepożądane zachowania innych, na przejawy wandalizmu i demoralizacji,
i)    udzielania pomocy kolegom słabszym w nauce,
j)    wyróżniania się w akcjach na rzecz klasy, Szkoły i środowiska,
k)    dbania o dobre imię Szkoły i kultywowania jej tradycji,
l)    współpracowania z Samorządem Uczniowskim,
m)    podporządkowania się zarządzeniom Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
n)    nieopuszczania terenu Szkoły w czasie zajęć edukacyjnych,
o)    przedłożenia pisemnej prośby rodziców nauczycielom poszczególnych zajęć w przypadku uzasadnionej konieczności zwolnienia z pojedynczych zajęć,
p)    przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły,
1)    podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane),
2)    nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu (dyktafonu) jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej,
3)    naruszenie przez ucznia ww. zasad powoduje zabranie telefonu lub innego sprzętu do depozytu – aparat odbierają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
q)    uczeń nie powinien nosić do Szkoły większych kwot pieniędzy, cennych przedmiotów; w przypadku naruszenia tej zasady i zaistnienia w Szkole kradzieży uczeń ponosi wyłączną odpowiedzialność za stratę,
r)    przekazywania rodzicom pisemnych informacji ze Szkoły i powiadomienia zwrotnie wychowawcy o zapoznaniu rodziców z informacją.
 
Rozdział VII

Nagrody i kary

§ 32

1.    Z wnioskiem o nagrodzenie, jak i o ukaranie ucznia mogą wystąpić:
a)    Dyrektor Szkoły,
b)    Rada Pedagogiczna,
c)    wychowawcy klas,
d)    pozostali nauczyciele,
e)    Samorząd Uczniowski,
f)    pozostali pracownicy Szkoły.
2.    Za szczególne osiągnięcia w nauce, za wzorową frekwencję, wzorowe pełnienie funkcji, reprezentowanie Szkoły w zawodach, turniejach, konkursach i olimpiadach uczeń może otrzymać następujące nagrody:
a)    świadectwo z wyróżnieniem,
b)    dyplom uznania,
c)    pochwałę wychowawcy klasy,
d)    pochwałę Dyrektora wobec wszystkich uczniów,
e)    list pochwalny dla ucznia i list gratulacyjny dla rodziców,
f)    nagrodę rzeczową,
g)    wytypowanie ucznia do stypendium.
Szczególne osiągnięcia ucznia wpisuje się do arkusza ocen i na świadectwo szkolne.
3.    Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, niewypełnianie obowiązków ucznia, nieprzestrzeganie zasad BHP, naruszanie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską uczeń może być ukarany:
a)    naganą pisemną wychowawcy klasy,
b)    naganą pisemną Dyrektora Szkoły,
c)    zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i do reprezentowania Szkoły na zewnątrz,
d)    zakazem udziału w imprezach i wycieczkach,
e)    skreśleniem z listy uczniów uchwałą Rady Pedagogicznej.
4.    Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:
a)    za picie alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym oraz zażywanie narkotyków na terenie Szkoły i zajęciach organizowanych przez Szkołę,
b)    za wymuszenia, przejawy przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych,
c)    za posiadanie i rozprowadzanie narkotyków i środków odurzających na terenie Szkoły,
d)    za fałszowanie podpisów i dokumentów,
e)    umyślne dewastowanie mienia Szkoły,
f)    propagowanie i szerzenie idei i poglądów rasistowskich i faszystowskich. O zastosowaniu kary, o której mowa w ust. 3, Dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie rodziców/prawnych opiekunów ucznia w terminie 14 dni od dnia postawienia wniosku na zebraniu Rady Pedagogicznej,
g)    nierealizowanie obowiązku nauki (w przypadku ucznia pełnoletniego).
5.    Kara, o której mowa w ust. 3, może być zastosowana dopiero po wysłuchaniu ucznia.
6.    Wykonanie kary może zostać zawieszone, jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego.
7.    Organy wskazane w ust. 6 udzielają poręczenia po uprzednim szczegółowym przeanalizowaniu stanowiska Rady Pedagogicznej, wychowawcy klasy i Samorządu.
8.    Uczeń jest zobowiązany do podpisania stosownego oświadczenia, zawierającego warunki kontynuowania nauki w czasie trwania wstrzymania kary.
9.    Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub o zastosowaniu wobec niego kary.
10.    Od każdej kary określonej w ust. 2 uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie siedmiu dni od dnia skutecznego zawiadomienia o ukaraniu.
11.    Od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu z listy uczniów ukarany lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 14 dni od dnia skutecznego zawiadomienia o karze odwołać się do Kuratora Oświaty w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.
 
Rozwiązywanie konfliktów szkolnych

§ 33

1.    Sytuacje konfliktowe miedzy uczniem a nauczycielem powinny być wyjaśnione i rozwiązywane w pierwszej kolejności przez nauczyciela przedmiotu, następnie wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu i wychowawcę.
2.    Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą odwołać się do: Samorządu Uczniowskiego, Rzecznika Praw Ucznia, Pedagoga Szkolnego, Dyrektora Szkoły.
3.    W przypadku nierozwiązania konfliktu na terenie Szkoły zainteresowane strony mogą odwołać się do Kuratora Oświaty.


§ 34

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania stanowią załącznik do statutu.

§ 35

Rodzice współpracują ze wszystkimi organami szkoły w sprawach kształcenia i wychowania ich dzieci.
1.    Rodzice mają prawo do:
a)    znajomość planów dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych szkoły,
b)    znajomości statutu, WZO, PZO, wymagań edukacyjnych i innych dokumentów regulujących prace szkoły,
c)    pełnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu, przyczynach ewentualnych trudności w nauce lub funkcjonowaniu w szkolnej społeczności,
d)    uzyskanie porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
e)    informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych (w szczególności o grożących dziecku ocenach niedostatecznych) w terminie określonym w WZO,
f)    wyrażania opinii o pracy szkoły.
2.    Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, nie są pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
3.    Rodzice mają obowiązek:
a)    kontrolowania postępów dziecka,
b)    dbania o regularny udział dziecka w zajęciach szkolnych, uczestniczenia w organizowanych przez szkołę spotkaniach rodziców z wychowawcą i nauczycielami dziecka,
c)    utrzymywania stałego kontaktu z wychowawcą dziecka, przekazywania mu istotnych informacji na temat zdrowia dziecka, warunków życia i ewentualnych problemów rodzinnych,
d)    zwalniania dziecka z zajęć tylko z ważnych powodów i w formie obowiązującej w szkole.
 
Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 36

1.    Zespół posługuje się: pieczęcią metalową okrągłą dużą i małą z godłem
i napisem w otoku:
a)    Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach,
b)    Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Kazimierza Sikorskiego w Brusach,
c)    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach,
d)    Branżowa Szkoła I Stopnia im. Kazimierza Sikorskiego.
2.    Zespół posługuje się stemplami:
a)    kauczukowym - podłużnym o treści:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brusach
89-632 Brusy, ul. Ogrodowa 2
tel./fax. 523982454, 523982455
REGON 771627408
b)    kauczukowym - podłużnym o treści:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brusach
Branżowa Szkoła I Stopnia
im. Kazimierza Sikorskiego
89-632 Brusy, ul. Ogrodowa 2
tel./fax. 523982454
c)    kauczukowym - podłużnym o treści:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brusach
Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące
89-632 Brusy, ul. Ogrodowa 2
tel./fax. 523982454, 523982455
3.    Szkoła Branżowa I Stopnia im. Kazimierza Sikorskiego w Brusach posiada własny sztandar.
Awers:
Na zielonym tle w otoku znajdują się symbole wybranych cechów. W środku widnieje herb Brus, centralnie umieszczono napis: Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Kazimierza Sikorskiego w Brusach. Sztandar z trzech stron jest obszyty złotymi frędzlami.
Rewers:
Na czerwonym tle znajduje się wizerunek orła białego
Drzewiec sztandaru zakończony jest godłem Polski.
4.    Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach posiada własny sztandar.
Awers:
W kolorze czarnym złoty gryf kaszubski z okalającym napisem w języku kaszubskim Kaszëbsczé i czerwonym kolorem LO, na którym znajduje się napis Brusë w kolorze złotym.
Rewers:
W kolorze złotym, złoty napis z czarną obwódką: Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach. Napis okala herb powiatu chojnickiego i Miasta Brus. Drzewiec sztandaru zakończony jest godłem Polski.
5.    Logo Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego:
 

6.    Logo Branżowej Szkoły I stopnia im. Kazimierza Sikorskiego:

 


§ 37

1.    Zespół używa pieczęci do dokumentów specjalnej rangi:
a)    świadectw szkolnych,
b)    legitymacji służbowych i uczniowskich,
c)    dokumentów finansowo - rachunkowych i bankowych,
d)    protokołów zdawczo odbiorczych.
2.    Pieczęcie szkolne  przechowywane są w metalowej szafie. Podczas urzędowania znajdują się w miejscu dostępnym dla pracownika, który jest za nie odpowiedzialny.
3.    Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują odrębne przepisy.
4.    Stempel używany jest do bieżącej dokumentacji sporządzonej przez Zespół. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 38

Zasady prowadzenia przez Zespół dokumentacji nauczania, gospodarki finansowej i materiałowej wyznaczają odrębne przepisy.

§ 39

1.    Zespół pobiera opłaty za wystawiane duplikaty świadectw i legitymacji.
2.    Wysokość opłat pobiera się w kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentu w przepisach o opłacie skarbowej.
3.    Opłatę wnosi się na konto Zespołu.
§ 40

1.    Szkoła prowadzi monitoring wizyjny pracy szkoły w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki, nie naruszając godności uczniów i pracowników.
2.    Dane z kamer CCTV przechowywane są przez miesiąc.
3.    Zapisy z monitoringu udostępniane są, na pisemny wniosek do dyrektora szkoły przez organ prowadzący, nadzorujący i organy ścigania.

§ 41

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wersja ujednoliconego statutu obowiązuje od 1 grudnia 2017r.

Aktualizowano:
29 listopada 2017r.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2015r. przyjęto do stosowania


Dyrektor Szkoły

Lista załączników:
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny