Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Brusach

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej
§ 1
W skład Rady Pedagogicznej (zwaną dalej Radą) wchodzą: Dyrektor Zespołu jako przewodniczący, nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół w Brusach.
§ 2
W zebraniach Rady lub określonych punktach programu tych zebrań mogą również uczestniczyć z głosem doradczym, zaproszone osoby przez jej przewodniczącego.
§ 3
Do kompetencji stanowiących Rady należy:
1. Zatwierdzanie planów pracy Zespołu.
2. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole.
4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu.
5. Zatwierdzanie wniosków Dyrektora dotyczących kryteriów oceny wyników pracy nauczyciela.
6. Zatwierdzanie wniosków wychowawców klas i innych pracowników Zespołu w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar.
7. Zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym.
8. Przygotowanie projektu statutu Zespołu oraz wszelkich w nim zmian.
9. Ustalanie kandydatów do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu.
10. Typowanie członków zespołu doradczego Dyrektora i zespołu ds. socjalnych.
§ 4
Rada opiniuje:
1. Organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy plan nauczania i rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2. Propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych, odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2
3. Kandydatów do funkcji kierowniczych w Zespole.
4. Wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych form uznania.
§ 5
Rada ma prawo do:
1. Występowania z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania oraz w sprawach oceny pracy nauczyciela.
2. Wprowadzania zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć dotyczących realizacji treści kształcenia danego przedmiotu przez odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin z tego przedmiotu, gdy jest to podyktowane np. okresową nieobecnością nauczyciela, przy czym ogólny tygodniowy wymiar godzin nauczyciela w danej klasie musi być zgodny z obowiązującym planem nauczania w cyklu okresowym.
§ 6
1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół o odwołanie z funkcji dyrektora lub do Dyrektora Zespołu o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
2. W przypadkach określonych w ust.1. organ prowadzący Zespół albo Dyrektor Zespołu są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały rady pedagogicznej.
§ 7
Przewodniczący Rady jest zobowiązany do:
1. Realizacji uchwał Rady.
2. Przygotowania i prowadzenia zebrań Rady oraz do zawiadomienia wszystkich jej członków o terminie zebrania na 7 dni przed zebraniem (z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych).
3. Tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego Zespołu.
4. Oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
5. Dbania o autorytet Rady, ochronę praw i godności nauczyciela.
6. Zapoznawania Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.
7. Analizowania stopnia realizacji uchwał Rady.
3
§ 8
Członek Rady zobowiązany jest do:
1. Współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady.
2. Przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora Zespołu.
3. Czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej zespołów, do których został powołany.
4. Realizowania uchwał Rady także wtedy, gdy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia.
5. Składania przed Radą sprawozdań z wykonywania przydzielonych zadań.
6. Przestrzegania tajemnicy obrad Rady.
§ 9
Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.
Zebrania Rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym.
§ 10
Zebrania Rady mogą być organizowane z inicjatywy Dyrektora Zespołu, organu nadzorującego szkołę lub, co najmniej 1/3 członków Rady.
§ 11
Zebrania plenarne Rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji lub promowania uczniów oraz w miarę potrzeb.
§ 12
1. Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych. Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów.
2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 jej członków.
3. Dyrektor ma prawo zawiesić uchwałę Rady podjętą niezgodnie z obowiązującymi przepisami. O zawieszeniu uchwały Dyrektor powiadamia Radę i organ bezpośrednio nadzorujący szkołę celem zajęcia przez ten organ stanowiska.
4
§ 13
1. Rada w zależności od potrzeb powołuje stałe lub doraźne zespoły.
2. Działalność zespołu może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkół i pracy nauczycieli.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Radę lub zespół.
4. Zespół informuje Radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez Radę.
§ 14
1. Z zebrania Rady sporządza się protokół w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów.
2. Protokół zebrania Rady, wraz z listą obecności jej członków, podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. Członkowie Rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokółu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.
3. Księgi protokołów należy udostępnić na terenie Zespołu jej nauczycielom oraz upoważnionym osobom zatrudnionym w organach nadzorujących Zespół.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny